Sandra Kaya

Ruines du crématoire KIV - Birkenau Häftlinge Szlama Dragon par Sandra Kaya © marco tchamp